Executive Committee Members 2008
 

Dr.Manisha Kamat President 
Radhika Joshi Vice President 
Ameya Dixit Treasurer 
Mukund Joshi WebMaster
Madhura Javadekar Cultural Secretary 
Anjou Sathe Keller Annapurna 
Sarang Gadre Secretary 
Ashay Javadekar Karyekarta 
Shridhar Dighe Karyekarta