Executive Committee Members 2006
 

Anjou Sathe Keller President 
Ashlesha Chaughule, MD Vice President 
Mukund Joshi Treasurer 
Shriram Deshpande WebMaster
Samarth Joshi Cultural Secretary 
Vijaya Shah Edekar Annapurna 
Ashay Javadekar Secretary 
Sandeep Karaode Karyekarta