Executive Committee Members 2004
 

Prashant Karandikar President 
Shaila Vaidya Vice President 
Anjou Keller Treasurer 
Sandeep Karode Secretary
Ashish Chaughule Cultural Secretary 
Anuradha Pundalik Annapurna 
Anup Vidwans Webmaster
Shriram Deshpande Karyekarta 
Shruti Shouche Karyakarti 
Vijay Bedekar Karyekarta