Executive Committee Members 2003
 

Dr. Vaneeta Kubal President 
Prashant Karandikar Vice President 
Vinay Pradhan Treasurer 
Ashish Chaughule Secretary
Pradeep Khaladkar Cultural Secretary 
Sandeep Karode Webmaster
Shriram Deshpande Karyekarta 
Vinita Deshmukh Karyakarti
Shaila Vaidya Karyakarti 
Samarth Joshi Karyekarta